Carregant dades

Base de dades de sòls forestals

MAPES DE SÒLS DE CATALUNYA

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) desenvolupa la cartografia de sòls de Catalunya.

Es poden trobar mapes a escala 1:25.000 i el mapa de Catalunya 1:250.000, la descripció de les sèries taxonòmiques establertes fins ara, i els perfils concrets descrits.

 

DESCRIPCIÓ DE SÒLS

Es poden utilitzar diferents  criteris per a la descripció de perfils de sòls, però en termes generals tots són força semblants.

SINEDARES (Sistema de Información Edafológica y Agronómica de España) conté els criteris utilitzats per a les descripcions de la major part dels perfils que apareixen en aquesta web. És a dir, explica qué vol dir que un horitzó, per exemple, tingui "freqüents elements grossos", "poques turrícules".... També és las base de la Guía de Camp per a la descripció de sòls que utilitzem en aquesta web.

La Guía para la Descripción de Suelos de la FAO presenta otra metodología de descripción de perfils.

El "Soil Survey Manual" és el llibre del Soil Conservation Service dels Estats Units en el que presenten els seus criteris de descripció.

TAXONOMIA DE SÒLS

Les taxonomies internacionals de sòls que existeixen són la WRBSR (World Reference Base for Soil Resources), que actualitza i substitueix la taxonomia de sòls desenvolupada per la FAO, i la Soil Taxonomy, dsenvolupada als Estats Units, però que pretén tenir utilitat internacional.  La versió resumida en castellà de 2014 es pot descarregar en aquest enllaç.

Alguns països tenen les seves pròpies taxonomies de sòls, com per exemple és el cas de França, Brasil, o Australia.

XARXES RELACIONADES AMB LA DESCRIPCIÓ, CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE SÒLS

XARXA ICP FORESTS
És una xarxa internacional creada per tal de controlar quin és l'efecte de la contaminació de l'aire en les forests. Dins d'aquesta xarxa hi ha un programa de control de sòls i s'ha desenvolupat una metodologia de descripció de sòls a camp específica així com un protocol de mostreig i anàlisi de laboratori.